Bitte sendet eure Bestellungen an klubshop@klub-cz-de.com oder per Messenger an Ań Rová (Ań Rová | Facebook).